کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ت‍ج‍ارب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
 
پدیدآور:
[خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌]
خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
ت‍وان‍ی‍ر
ام‍ور ب‍رق‌- م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات عمومی و آمار مربوط به صنعت برق در چین سال ۱۹۹۱
خباز پیشه ، مهدی ؛  [تهران ] امور برق - معاونت برنامه ریزی دفتر مطالعات بار و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برخی شاخصهای اقتصادی درالگوی مصرف برق
ایران .وزارت نیرو .اموربرق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۰۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجدید ساختار صنعت برق در اتحادیه اروپا (تجارب و پیشنهادات )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف ۲( گزارش دوره علمی در کره جنوبی )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف ۳( کلیات )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تغییر ساعت و تاثیر آن بر مصرف برق در ایران (ازسال ۱۳۷۰ تاسال ۱۳۷۳)
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، [-۱۳۷]
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف برق ( شماره ۱)
[خباز پیشه ، مهدی ] ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف ۴ ( صرفه جویی در ساختمانها)
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف ۴( تجارت کشورها)
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ضرورت و تجارت مدیریت مصرف در صنعت برق ایران (ویرایش نهایی )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، [-۱۳۷]
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک