کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ -- ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
رژی‍م‌ لاغ‍ری‌
زن‍ان‌ - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍د - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍ادک‍لان‌
 
پدیدآور:
گ‍ان‍درس‍ن‌، ک‍ی‍ر
ش‍ک‍رخ‍واه‌، ی‍ون‍س‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ف‍وروارد،س‍وزان‌
م‍ورگ‍ان‌،م‍اراب‍ل‌
وس‍ت‍را، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۵۹ - م‌
دی‍م‍ن‍ه‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۵۴- ۱۸۶۶
س‍ع‍ی‍دی‌، رح‍م‍ان‌، ۱۳۲۹-
لام‍س‍دن‌ ، راب‍رت‌.ج‍ی‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
 
ناشر:
ک‍س‍رای‍ی‌، خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زن کامل : راهنمای بهتر زیستن در کنار همسر
مورگان ،مارابل ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌م۹ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد:اقتصادخرد - اقتصادکلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تست اقتصاد خرد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۳،‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اقتصاد خرد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران کسرایی ، خجسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۳،‌م۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
۲۳[بیست وسه ]گام به سوی کامیابی
لامسدن ، رابرت .جی ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ل۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مردان زن ستیز
فوروارد،سوزان ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌ف۹‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه ها
تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لاغر شوید، لاغر بمانید
گاندرسن ، کیر ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭‌گ۲‌ل۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خبرنویسی مدرن
شکرخواه ، یونس ، ۱۳۳۶ - ، مترجم ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌ش۸‌خ۲۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پوشش خبر رسانه یی بین المللی
سعیدی ، رحمان ، ۱۳۲۹- ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌ف‍لا۴۴‌س۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر فکر کردن
دیمنه ، ارنست ، ۱۹۵۴- ۱۸۶۶ ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭د۹۴‍ه۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط فعال
وسترا، متیو، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۱‬,‭و۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک