کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍دائ‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ی‌ ال‌ س‍ی‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍ران‍س‍دی‍وس‍ره‍ا
م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍اری‌، م‍ه‍ردخ‍ت‌
خ‍دائ‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
خ‍دای‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه پی ال سی Telettra
خدائی ، فریده ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌خ۴،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
لاین تراپ استانداردIEC
خدائی ، فریده ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مشابه سازی مبدل ولتاژ به جریان
خدائی ، فریده ؛  ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مشابه سازی مبدل مگاوار به جریان
شریاری ، مهردخت ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه پی ال سی ( نوع C۱۰۲. ۱۹۴)
خدائی ، فریده ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه پی ال سی AL SPA نوع 194.102
خدایی ، فریده ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۳۰۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک