کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍دای‍اری‌، ف‍ران‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
خ‍دای‍اری‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های بازاریابی
خدایاری ، فرانک ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۲‬,‭‌خ۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک