کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍وارزم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌،۲۲۵ ق‌-. ۱۲۶۸ق‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌
خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌
روس‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ - ب‍رزی‍ل‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ۲۰-۱۹۴۵ . ت‍ع‍ب‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ول‍ی‍ائ‍و، ف‍ران‍س‍ی‍س‍ک‍و
آدم‍ی‍ت‌، ف‍ری‍دون‌
ب‍ه‍ن‍ام‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ای‍زدی‌ ، پ‍روی‍ز
م‍گ‍ی‌ ، ب‍رای‍ان‌
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
ت‍اف‍ل‍ر، ال‍وی‍ن‌
داس‍ت‍ای‍ف‍س‍ک‍ی‌، ف‍ددور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
ب‍راون‌، ادوارد گ‍ران‍وی‍ل‌
 
ناشر:
خ‍وارزم‍ی‌
ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ خ‍وارزم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شیمی : با ۲۰۰ تست و جواب آن
ایزدی ، پرویز ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۴۸-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جنایت و مکافات
داستایفسکی ، فددور میخائیلوویچ ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موج سوم
تافلر، الوین ؛  تهران شهیندخت خوارزمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭‌ت۲،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهبر علم
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۲‬,‭آ۵،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیمای پنهان برزیل ( کامبائو - یوغ )
خولیائو، فرانسیسکو ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۶‬,‭‌خ۹،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نامه هائی از تبریز
براون ، ادوارد گرانویل ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۱۰‬,‭‌ب۴،‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران
بهنام ، جمشید ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۹،‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امیر کبیر و ایران
آدمیت ، فریدون ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۸۵‬,‭آ۴،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دوره آثار افلاطون
تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۰۸‬,‭د۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غرب
مگی ، برایان ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭‌م۷‌ف۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک