کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وردگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍ت‌ ک‍وره‌۱۲۰۰۰
خ‍وردگ‍ی‌-ک‍ن‍ت‍رل‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍دخ‍وردگ‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ض‍د زن‍گ‌
خ‍وردگ‍ی‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌ ف‍ل‍زه‍ا - روش‌ ک‍ار
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍درض‍ی‌،م‍ح‍م‍د
آل‍ت‍س‍ی‍ب‍ی‍وا، ا .ای‌
پ‍اش‍ائ‍ی‌ ف‍رد م‍ق‍دم‌، ف‍اطم‍ه‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
ی‍ول‍ی‍ک‌، ه‍رب‍رت‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌( س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : ت‍ه‍ران‌)
اس‍ک‍ال‍ی‌ ، ج‍ان‌ س‌
ج‍واه‍ردش‍ت‍ی‌، رض‍ا
آذرخ‍ش‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌ ج‍ی‌
ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
وان‌ ف‍ران‌ ه‍وف‍ر، ج‍ی‌ .ا
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ل‍وش‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
دان‍ب‍ار
س‍ی‍د رض‍ی‌،س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
ح‍ی‍در ن‍ژاد ذب‍ی‍ح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌
[ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ای‍ران‌]
ب‍ه‍روزان‌
ت‍وان‍ی‍ر
۱-۱
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اق‍ب‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
اداره‌ آم‍وزش‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی فلزات و آلیاژها
پاشائی فرد مقدم ، فاطمه ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ب۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاهش دهندگان خوردگی فلزها
آلتسیبیوا، ا .ای ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭آ۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی خوردگی
اسکالی ، جان س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی خوردگی ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۸ تهران
کنگره ملی خوردگی (ششمین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران [انجمن خوردگی ایران ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ک۹‌ش۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارس جی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸۷۴‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
زمانیان ، رحیم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن جلد اول از فصل اول تا دوازدهم
یولیک ، هربرت ؛  تهران توانیر. مدیریت آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ی۹‌خ۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از علم خوردگی
وان فران هوفر، جی .ا ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی میکروبی
جواهردشتی ، رضا ؛  [تهران ] بهروزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸۷۴‬,‭‌ج۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سخنرانیها و مقالات ارائه شده در سومین کنگره ملی خوردگی ۲۰ تا ۲۲ اردییهشت ماه ۱۳۷۲
کنگره ملی خوردگی ( سومین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ک۹،‌س۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی فلزات و روشهای حفاظت تاسیسات صنعتی
زمانیان ، رحیم ؛  تهران اداره آموزش شرکت ملی گاز ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸،‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت کاتودیک ( تئوری و عملی )در سیستمهای خنک کننده آب
حیدر نژاد ذبیحی ، ابراهیم ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ح۹،‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زنگار در دمای بالا
یغمائی ، سیامک ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ی۷،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل خوردگی در صنایع
سید رضی ،سید محمد ؛  تهران انجمن خوردگی ایران   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۹۹۹‬,‭‌خ۹۲،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خوردگی
سیدرضی ،محمد ؛  ۵۶۷۴ ۱-۱   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌س۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول خوردگی و حفاظت کاتدی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفترمدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۶۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی استفاده از نفت کوره ۱۲۰۰۰ ثانیه در دو نیروگاهها تبریز و اصفهان بزرگ
کلوشانی ، مصطفی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل شیمیایی نیروگاههای آینده ایران
دانبار ؛  ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
لوله کشی بخار اصلی و لوله کشی های کمکی و والوها
آذرخش ، ابراهیم ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8