کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ض‍د زن‍گ‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌ ف‍ل‍زه‍ا - روش‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
آل‍ت‍س‍ی‍ب‍ی‍وا، ا .ای‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
غ‍ف‍وری‌ س‍ی‍اه‍ک‍ل‍رودی‌، اح‍م‍د
ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ح‍ی‍در ن‍ژاد ذب‍ی‍ح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
اق‍ب‍ال‌
اداره‌ آم‍وزش‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاهش دهندگان خوردگی فلزها
آلتسیبیوا، ا .ای ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭آ۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی فلزات و روشهای حفاظت تاسیسات صنعتی
زمانیان ، رحیم ؛  تهران اداره آموزش شرکت ملی گاز ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸،‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت کاتودیک ( تئوری و عملی )در سیستمهای خنک کننده آب
حیدر نژاد ذبیحی ، ابراهیم ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ح۹،‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زنگار در دمای بالا
یغمائی ، سیامک ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ی۷،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گالوانیزه گرم
غفوری سیاهکلرودی ، احمد ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک