کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازار ب‍رق‌
ب‍ودج‍ه‌
رف‍ت‍ار
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ی‍ک‍س‍ان‌ س‍ازی‌ ن‍رم‌ اف‍زار
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍اه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ث‍اب‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ خ‍ی‍ام‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌ . ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ . ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ خ‍ی‍ام‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر . ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ خ‍ی‍ام‌ ( س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌)
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نفیسی
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران خیام   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۷۵،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی
باهر، حسین ؛  تهران خیام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۹۹‬,‭‌ب۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی سالیانه ۱۳۸۴
شرکت مدیریت تولید برق خیام ؛  نیشابور شرکت مدیریت تولید برق خیام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۰۸/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صورت های مالی شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خیام منتهی به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۸۴
وزارت نیرو . شرکت توانیر . شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خیام ( سهامی خاص ) ؛  وزارت نیرو . شرکت توانیر . شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خیام ( سهامی خاص )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۶۴/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه یکسان سازی نرم افزار PLC های WTP وCpp
ثابتی ، احمد ؛  خراسان وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای خراسان . کمیته مرکزی تحقیقات . شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی خیام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۵۰۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک