کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ج‍دول‍ه‍اون‍م‍وداره‍ا
زه‍ک‍ش‍ی‌
ش‍ه‍رداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ - ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌
ب‍رق‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍پ‌چ‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍وز، ج‍ی‌
ب‍ه‍م‍ن‍ش‌، س‍ی‍روس‌
وی‍س‍ک‍اس‌، ج‍ان‌
ال‍ک‍س‍ان‍درف‌، گ‌ .ن‌
ل‍وای‍ن‌، ج‍ان‌
دروی‍ش‌زاده‌ ، ع‍ل‍ی‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
پ‍ن‍س‍ی‍ل‍وان‍ی‍ا، ب‍ت‍ل‍ه‍م‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار: ن‍ص‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز(واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
دان‍ش‌ ام‍روز (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‌ ت‍ای‍پ‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ورهن وصلح
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ج۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون طبقه بندی مشاغل یا چگونگی حقوق و مزایا و وضع کارمندان ، داوطلبان استخدام ، بازنشستگان در اجرای مرحله دوم بانضمام متن کامل قانون استخدام کشوری و مقررات و آئین نامه های مرتبط به اجرای مرحله دوم
تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۱۳‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات گمرکی بنادر و کشتیرانی دریائی و ترانزیت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری و پیاده کردن نقشه
بهمنش ، سیروس ؛  تهران دانش تایپ   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ب۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسیته :الکتریسیته ساکن - الکتریسیته جاری - الکترومغناطیس
تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مصالح شناسی ساختمان و تکنولوژی مواد
فامیلی ، علی اکبر ؛  تهران دانش تایپ   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول زهکشی و کاربرد آن
تهران دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبادی علم شبکه هاIntroductory network theory
بوز، جی ؛  تهران دانش امروز (وابسته به انتشارات امیر کبیر)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ب۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران
درویش زاده ، علی ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭د۴ز۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مجموعه ها و مباحث مربوط به آن
لیپ چوتز، سیمور ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل تمامی قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری و .... با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اکسس ۹۷
ویسکاس ، جان ؛  تهران دانش نگار: نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌پ۲و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Windows 98 ویندوز نود و هشت
لواین ، جان ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ل۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیم پیچی ماشینهای الکتریکی :شامل :شناخت انواع سیم پیچیهای ماشینهای جریان متناوب و مستقیم طرح و محاسبه سنم پیچی موتور القا-طرح و محاسبه -ترانسفورماتور
لسانی ، حمید ؛  تهران دانش   ، [۱۳۵۹]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌ل۵،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طرح ایزولاسیون خطوط انتقال انرژی و محیط زیست
الکساندرف ، گ .ن ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۷،ط۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها با استفاده از تکنیکهای شبکه
پنسیلوانیا، بتلهم ؛  تهران نشر دانش امروز وابسته به انتشارات امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای مهندسی برق وسترمان
تهران نشر دانش امروز(وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ج۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9