کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌ و ف‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍چ‌، ل‍ی‍ن‍در
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۴
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ن‍ش‍ر اف‍روز: دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول زهکشی و کاربرد آن
تهران دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه ماشینهای الکتریکی :سنکرون ، آسنکرون ، دائم
مطلبی ، علی ؛  [تهران ] دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۳۳۱‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه :تئوری و ساختمان
مطلبی ، علی ،- ۱۳۱۴ ؛  تهران نشر افروز: دانش و فن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی و مهندسی انگلیسی به فارسی ( مصور، تشریحی )
لسانی ، حمید ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌ل۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی
مچ ، لیندر ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک