کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ج‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌
ات‍ص‍ال‌ ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
خ‍رپ‍اه‍ا
آب‌ - دائ‍رة ال‍ع‍ارف‍ه‍ا وواژه‌ ه‍ا
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍روس‍ی‍ن‌،ه‍ادی‌
خ‍ی‍رال‍ل‍ه‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ی‍زدی‌، ف‍ره‍اد
ب‍ات‍ای‌، وی‍ک‍ت‍ور
م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍ج‍و
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ج‍و
دان‍ش‍ج‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و ه‍م‍دان‌
ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍ج‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه جوشکاری
مقدم نیا ، محسن ؛  تهران دانشجو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جدول برای محاسبه سریع خرپاهای فلزی
باتای ، ویکتور ؛  تهران کتابخانه دانشجو   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ب۲،‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبنامه یافرهنگ آب
کروسین ،هادی ؛  همدان انتشارات دانشجو همدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۲۲/۳‬,‭‌ک۴آ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اتصالات الکتریکی در سیستم های قدرت
یزدی ، فرهاد ؛  تهران فرهنگ دانشجو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۲۱‬,‭‌ی۴‌ب۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل جبر خطی
خیراللهی ، هوشنگ ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌خ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق
حسینی ، سیدحسین ؛  تهران کتاب دانشجو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ح۵‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک