کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داری‌
ن‍م‍ای‍ه‌ ن‍ام‍ه‌
خ‍وداس‍ت‍ن‍ادی‌
 
پدیدآور:
پ‍اس‍ی‍ار، پ‍ری‍س‍ا
ع‍لای‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌
م‍ک‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ه‍م‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت خوداستنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و تاثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاه های استنادی Web of Science وScope
همت ، مرتضی ؛  دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌-۲۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان انطباق ساختار مقالات لاتین علوم پزشکی در نمایه نامه SCIE بر اساس استانداردهای پیشنهادی ونکور در سال ۲۰۱۰
علایی ، عاطفه ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده پیراپزشکی   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۱
شماره راهنما: پ‌-۲۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سازماندهی مواد غیر کتابی در کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مکانی ، نسرین ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده پیراپزشکی   ، ۱۳۸۹-۹۰
شماره راهنما: پ‌-۲۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی شرح درس مبانی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های منتخب ایران و جهان و ارائه راهکار پیشنهادی
پاسیار، پریسا ؛  دانشگاه علوم پزشکی وخدماات بهداشتی درمانی تهران دانشکده پیراپزشکی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: پ‌-۲۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک