کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌
ق‍رارداد اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ک‍اه‍ش‌ س‍طح‌ ات‍ص‍ال‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌
پ‍لاس‍م‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
خ‍وان‍س‍اری‌، ج‍ی‍ران‌
ان‍ت‍ه‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ح‍ال‌ زاده‌، ه‍ادی‌
ج‍ورس‍رای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍ران‌ پ‍ور، رض‍ا
س‍رائ‍ی‍ان‌، آزاده‌
خ‍داوی‍ردی‍ل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍اس‍ان‌ ف‍ر، ل‍ی‌ ل‍ی‌
اول‍ی‍ای‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
رازق‍ی‌ ف‍رد، ن‍رگ‍س‌
خ‍رم‍ی‌،م‍ری‍م‌
ح‍اج‍ی‌ زم‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
ن‍وراف‍روز، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه خواص پلاسما در محیط میدان مغناطیسی
رازقی فرد، نرگس ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ۱۳۶۹
شماره راهنما: پ‌-۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مردم و صنعت برق ایران ( فرایندهای ارتباطی در منطقه ده شهر تهران )
ساسان فر، لی لی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تهران ) ۱۳۷۳-۷۴
شماره راهنما: پ‌-۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش آموزش کارکنان در بهسازی نیروی انسانی و بررسی موردی آن در شرکت برق منطقه ای تهران
خداویردیلو، علیرضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۷۰
شماره راهنما: پ‌-۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
موضوع :بررسی نقش فرهنگ سازمانی در افزایش بهره وری نیروی انسانی در صنعت برق ( شرکت برق منطقه ای مازندران )
جورسرایی ، علی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی
کحال زاده ، هادی ؛  دانشگاه آزاد ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۲۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی امور برق وزارت نیرو و ارائه الگوی پیشنهادی
خوانساری ، جیران ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۲۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تفاوت های فیمابین قراردادهای استخدامی با قراردادهای کار معین وآثار و تبعات آنها بر کارکنان دارای قرارداد کار معین
اولیایی ، مرتضی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌-۲۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین روش مناسب جهت کنترل و محدودسازی سطح اتصال کوتاه در شبکه انتقال برق منطقه ای تهران
خرمی ،مریم ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: پ‌-۲۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و مقایسه کتابخانه های صنعت برق استان تهران با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
سرائیان ، آزاده ؛  دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۲۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران
نورافروز، علی حسین ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌-۲۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران
انتهایی ، علیرضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی واحد تهران شمال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۲۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی ایجاد شبکه رایانه ای اطلاع رسانی میان کتابخانه ها و مراکز اسناد صنعت آب و برق و شرکت های تابعه
حاجی زمان ، فاطمه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۲۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری های مدیران شرکت توانیر
مهران پور، رضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: پ‌-۲۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک