کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌
وک‍س‌ دو( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
 
پدیدآور:
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
م‍ه‍ران‌ پ‍ور، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ . واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ . دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ . گ‍روه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‌ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسمبلی VAX
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭و۲،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری های مدیران شرکت توانیر
مهران پور، رضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی . دانشکده مدیریت . گروه مدیریت دولت ی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: گ‌-۵۰۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک