کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍ق‍ل‌ م‍ک‍ان‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ب‍رق‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ - طی‍ف‌
م‍ب‍دل‌ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ب‍رق‌ - ن‍ی‍رو - ت‍وزی‍ع‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍رق‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
رده‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، پ‍ائ‍ولا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز .ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
ف‍ی‍ض‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ت‍ورن‌، ا .پ‌
طرف‍دارح‍ق‌، م‍ه‍رداد
طرف‍دارح‍ق‌ ، م‍ه‍رداد
چ‍ان‌،ل‍وی‍س‌ م‍ای‌
ف‍ی‍ض‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ول‍ز، م‍اری‍ان‍ا س‍ال‍ز ب‍ران‌، ۱۹۲۹-
ف‍ق‍ه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د، ن‍اص‍ر
س‍ی‍م‍س‍ووا، س‍ی‍ل‍وا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز - دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاداس‍لام‍ی‌ (ت‍ب‍ری‍ز)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک طیفی
تورن ، ا .پ ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰۶‬,‭‌ت۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایمراث بر رده بندی کتابخانه کنگره
چان ،لویس مای ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی
سیمسووا، سیلوا ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۲۱‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موجودی و راهنمای کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز .کتابخانه مرکزی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ت۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۲۴-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
کنفرانس مهندسی برق ایران ( دهمین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تبریز دانشگاه فنی تبریز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرایند مدیریت اجرایی
فقهی فرهمند، ناصر ؛  تبریز دانشگاه ازاداسلامی (تبریز)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ف۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انتقال و سازماندهی مجدد در کتابخانه ها
ولز، ماریانا سالز بران ، ۱۹۲۹- ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۳/۵‬,‭و۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
تبریز دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وب سایتهای کتابخانه ای تولید مجموعه ها و سرویس های آن لاین
ویلسون ، پائولا ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭و۹و۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های توزیع برق هوایی روکش دار و عایق شده ( هادی های هوایی روکش دار، کابل های خودنگهدار و کابل های فاصله دار)
طرفدارحق ، مهرداد ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭ط۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی مخصوص
فیضی ، محمدرضا ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
فیضی ، محمد رضا ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف۹د۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۴ و ۱۵اردیبهشت ۱۳۸۴
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دهمین : ۱۳۸۴:تبریز) ؛  تهران دانشگاه تبریز، شرکت برق منطقه ای تهران آذربایجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چهل سال در چهار سال
تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌چ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
حسینی ، سیدحسین ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ح۵‌ت۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های توزیع برق هوایی روکش دار و عایق شده ( هادی های هوایی روکش دار، کابل های خودنگهدار و کابل های فاصله دار)
طرفدارحق ، مهرداد ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭ط۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک