کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
س‍ازه‌ -دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ -ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌ ) -س‍ن‌
م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ - ک‍ره‌ - ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ - طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
زی‍م‍ی‍ر، راج‍ر
م‍ی‍دل‌ م‍وس‍ت‌، اری‍ک‌
دووی‍س‍ت‌، راج‍ر
ب‍ل‍ر، پ‍ی‍ر
س‍ت‍دال‍ر، دورن‍ک‍ام‍پ‌ وک‍ن‍ی‍گ‌
ق‍اض‍ی‌م‍ق‍دم‌، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
ی‍ورک‌ م‍ادی‌
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍م‍س‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶۵‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتارسازمانی ( :مفاهیم ، نظریه هاو کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
عرفانی ، حسین ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
قاضی مقدم ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌ق۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی
ستدالر، دورنکامپ وکنیگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۰۱/۵‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماگماها و سنگهای ماگمایی
میدل موست ، اریک ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۶۱‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی کاربردی
مهدوی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌م۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
شریعت پناهی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آبهای زیر زمینی
دوویست ، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۶‬,‭د۹‌ش۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه موتورآسنکرون
سلطانی ، مسعود ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌س۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی و مهندسی
شمسی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها پیوسته وگسسته
زیمیر، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ز۹‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالوژی
توحیدی ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آب معدنی :چشمه های معدنی ایران
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹۲۹/۱‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی
فرقانی ، عبدالحسین ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۶۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ژئوکرونولوژی
یورک مادی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۸‬,‭‌ی۹ژ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی نوری
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۶۳‬,‭‌ک۲‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی
بلر، پیر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ب۸‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9