کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ل‍ف‍ن‌
ت‍م‍دن‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍راج‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
پ‍وس‍ت‍ه‌ه‍ا - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍لاح‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ری‍واس‍ت‍اوا،ی‍و.ک‌
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
راج‍رز، اورت‌ ام‌
اس‍لام‍ی‌زاده‌، ق‍م‍رت‍اج‌
م‍ش‍ف‍ق‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
خ‍وب‌ ن‍ظر، ح‍س‍ن‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ص‍درال‍دی‍ن‌ ، م‍ح‍م‍ود
ک‍م‍ال‍ی‌ م‍ع‍اون‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
م‍وری‍س‌، ن‍وی‍ل‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌(چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۵: ش‍ی‍راز)
طاه‍ری‌ ان‍ارک‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ون‍ی‍ک‍ل‍ر ، ه‍ل‍م‍وت‌ ج‍ی‌ .ف‌
ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
م‍ل‍ک‌زواره‌ای‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
وای‍م‍ن‌، ب‍رای‍ان‌ دارل‌
ه‍وش‍ی‍ار، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
فرشاد، مهدی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ف۴د۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
موریس ، نویل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رسانش نوآوری های رهیافتی میان فرهنگی
راجرز، اورت ام ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭ر۲ر۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تکتونیکی Tectonic Processes
وایمن ، برایان دارل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭و۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خطوط انتقال و موج برها
کمالی معاونی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ک۸‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمانهای پوسته ای
فرشاد، مهدی ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌پ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل تولید
هوشیار، عبدالعظیم ؛  شیراز دانشگاه شیراز (مرکز نشر)   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتباط تلفنی
ملک زواره ای ، منوچهر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۱۶۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های برقی مقدماتی
کلهر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ک۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی محیط
طاهری انارکی ، منصور ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭ط۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پدافند شیمیایی :شناخت ، عوارض و خنثی سازی مواد شیمیایی جنگی
مشفق ، علی اکبر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭JG‬,‭۴۴۷‬,‭‌م۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال گرما و جرم به روش جابه جایی
عرب یعقوبی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پتروژنز سنگهای دگرگونی
ونیکلر ، هلموت جی .ف ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۵‬,‭و۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تمدنهای پیش از تاریخ ، نظری به پیدایش انسان و سیر تمدن از ابتدا تا عصر فلزات
خوب نظر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭‌خ۹،‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک وانجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (چهارمین :۱۳۷۵: شیراز) ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی و چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد( فوق لیسانس )دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
اسلامی زاده ، قمرتاج ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۰۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۴‌ش۹۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر خدمات مرجع عمومی
مهراد، جعفر ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کمی در تصمیم گیریهای مدیریت " پیوست ریاضی "
سریواستاوا،یو.ک ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقالات و گزارشهای تحقیقاتی در حال انجام
صدرالدین ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2