کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ دوق‍طب‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
س‍ازه‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ود
راک‍ت‍ور ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ - آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دی‍وده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌،ت‍ئ‍وری‌
ع‍ل‍وم‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
س‍ازه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اک‍ت‍او
م‍ی‍س‍ون‌، ج‌.س‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‌.ام‌
ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌،ج‍ورج‌
گ‍م‍ک‍ه‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‍وی‍چ‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‌ .ر
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
ن‍ی‍ودی‍ک‌، ج‍رال‍د
م‍ی‍رق‍ادری‌، س‍ی‍درس‍ول‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ه‍ران‌
آن‍ت‍ی‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، <م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌>
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع
غیاثی ، مهران ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌غ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶۲‬,‭‌ش۷ز۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سلسله انتشارات تکنولوژی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶‬,‭و۷‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی عمومی introduction to chemical engineering thermodynamics
اسمیت ، جی .ام ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و چگونگی رفع آن در ماشینهای الکتریکی
گمکه ، گئورگیویچ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۵۷‬,‭‌گ۸‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساخت سازه های مهندسی
آنتیل ، جیمز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭آ۸‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ومسائل برنامه نویسی C
گوتفرید، بایرون .اس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک و ریاضیات عددی
میسون ، ج .سی ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور دوقطبی پیوندی
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ن۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سلسله درسهایی درادوات حالت جامد :دیودپیوندی PN
نیودیک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای التریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ،جورج ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ملکی ، مجید ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های فولادی AISC
میرقادری ، سیدرسول ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیایی
لونسپیل ، اکتاو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینانی
تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، م .ر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم Mass transfer operations
تریبال ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، <مرکز نشر دانشگاهی >   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9