کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ی‍ن‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ف‍ولاد - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌، ف‍ن‍ی‌ ،م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ده‍ا
آل‍ی‍اژه‍ای‌ ف‍ولاد
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍دخ‍وردگ‍ی‌
س‍رام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ - آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
اف‍ت‍خ‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌ ج‍ی‌
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍اج‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د
گ‍م‍ک‍ه‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‍وی‍چ‌
چ‍ن‍گ‍ل‌، ی‍ون‍س‌ ا
ک‍لاف‌، ری‌ دب‍ل‍ی‍و
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‍ع‍ذار ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رق‍ادری‌، س‍ی‍درس‍ول‌
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ه‍ران‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع
غیاثی ، مهران ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌غ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و چگونگی رفع آن در ماشینهای الکتریکی
گمکه ، گئورگیویچ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۵۷‬,‭‌گ۸‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ملکی ، مجید ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های فولادی AISC
میرقادری ، سیدرسول ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فولادهای پرآلیاژ
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ؟
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۰۵‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارس جی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸۷۴‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی وپاره سنگی
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از اصطلاحات مهندسی شیمی
حاجعلی گل ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها
گلعذار ، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سرامیکها و مواد نسوز
[اصفهان ] جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
کلاف ، ری دبلیو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی
چالکش امیری ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌چ۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های بتن آرمه ، ترجمه ACI 318-83
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭آ۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی کیفی پدیده های سیالات ( کتاب فیلمها)
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۶-۷۸
افتخار، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله فارسی
 
 
استقلال
دانشگاه صنعتی اصفهان   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله فارسی
 
 
نشریه روش های عددی در مهندسی
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
چنگل ، یونس ا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
چنگل ، یونس ا ؛  اصفهان bتلفن ناشر ), :10-3912509)0311نمابر ناشر ), ;3912552)0311آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2