کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
ب‍ه‍ره‌وری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ -- ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ا(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍ی‍دان‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
اورع‍ی‌ ، ک‍اظم‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، روزب‍ه‌
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
اک‍ب‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
ل‍ی‌، ی‍ون‍گ‌ ب‍ی‌
ک‍راری‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ک‍روش‌، س‍ی‍دک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ش‍اک‍ری‌ ، م‍ح‍م‍ود
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
س‍ی‍داص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ی‍رم‍ه‍دی‌
ه‍ارت‌ ، دان‍ی‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۸-
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍رده‌ ، رض‍ا
ع‍س‍گ‍ری‍ان‌ اب‍ی‍ان‍ه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تئوری الاستیسیته
شاکری ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭‌ش۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری صفحات
علی نیا، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ع۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ( پیشرفته )=Advanced disk operating systems
لواسانی ، محمدتقی ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ل۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
کراری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ک۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنترل صنعتی ، تجزیه ، تحلیل و طراحی
نیکروش ، سیدکمال الدین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷۵‬,‭‌ن۹۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میدان ها و امواج
معینی مازندرانی ، روزبه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۹‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت
عسگریان ابیانه ، حسین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ع۵‌ح۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی پیشرفته
اکبری ، محمد کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و کاربردهای پایایی در طراحی سیستم
سیداصفهانی ، میرمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری از مفهوم تا عمل
اورعی ، کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۸۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت حرفه ای محیطی ( آموزشی )
خالقی مقدم ، معصومه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶۷‬,‭‌خ۱۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
هارت ، دانیل دبلیو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل مستقیم انرژی
حسینی ابرده ، رضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: 1033 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه ها و تحقیقات صنعتی
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵‬,‭د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دولت الکترونیکی در کره جنوبی ( از شروع تا توسعه )
لی ، یونگ بی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی بر خط ارزیابی کارایی دولت الکترونیک کاربر محور در اتحادیه اروپا -بهینه کاوی دولت الکترونیک
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۵۲۵‬,‭د۲‌خ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2