کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ا(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
راک‍ت‍ور ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ت‍ئ‍وری‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌،م‍ح‍م‍دج‍واد
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
ع‍ل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اک‍ت‍او
م‍ی‍س‍ون‌، ج‌.س‍ی‌
ل‍واس‍ان‍ی‌،س‍ی‍دم‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
اس‍ک‍ون‍ژاد ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌( ۱۳۷۲ :ت‍ه‍ران‌)
ش‍اک‍ری‌ ، م‍ح‍م‍ود
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
اخ‍لاق‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ی‍ی‌ک‍رک‌ ، د
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
ج‍ای‍ک‍وت‌، ری‍م‍ون‍د، ۱۹۳۸-
رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
م‍دن‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶۲‬,‭‌ش۷ز۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ومسائل برنامه نویسی C
گوتفرید، بایرون .اس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک و ریاضیات عددی
میسون ، ج .سی ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیایی
لونسپیل ، اکتاو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین
اخلاقی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۳ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
اسکونژاد ، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تئوری الاستیسیته
شاکری ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭‌ش۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری صفحات
علی نیا، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ع۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه
یی کرک ، د ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ی۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آبکشی و آبرسانی در معادن
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس مهندسی برق ایران :۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
کنفرانس مهندسی برق ایران ( ۱۳۷۲ :تهران ) ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرح شبکه های قدرت
رضایی ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل (پیشرفته )
لواسانی ،سیدمحمدتقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ل۹‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ (TQM) تی .کیو، ام ]
رجب بیگی ، مجتبی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، مرکز اطلاع رسانی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ر۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سه بعدی به کمک کامپیوتر (Computer Aided Design (3D and 2D راهنمای نرم افزارCADKEY
کریمی ،محمدجواد ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل دیجیتالی مدرن
جایکوت ، ریموند، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ج۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3