کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ -- ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ا(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ده‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍ی‍دان‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
اورع‍ی‌ ، ک‍اظم‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، روزب‍ه‌
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
اک‍ب‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
ل‍ی‌، ی‍ون‍گ‌ ب‍ی‌
ک‍راری‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ک‍روش‌، س‍ی‍دک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
س‍ی‍داص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ی‍رم‍ه‍دی‌
ه‍ارت‌ ، دان‍ی‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و
ب‍ه‍م‍ن‌ آب‍ادی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۸-
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍رده‌ ، رض‍ا
ع‍س‍گ‍ری‍ان‌ اب‍ی‍ان‍ه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری صفحات
علی نیا، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ع۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ( پیشرفته )=Advanced disk operating systems
لواسانی ، محمدتقی ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ل۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
کراری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ک۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل صنعتی ، تجزیه ، تحلیل و طراحی
نیکروش ، سیدکمال الدین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷۵‬,‭‌ن۹۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میدان ها و امواج
معینی مازندرانی ، روزبه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۹‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت
عسگریان ابیانه ، حسین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ع۵‌ح۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی پیشرفته
اکبری ، محمد کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و کاربردهای پایایی در طراحی سیستم
سیداصفهانی ، میرمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری از مفهوم تا عمل
اورعی ، کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۸۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت حرفه ای محیطی ( آموزشی )
خالقی مقدم ، معصومه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶۷‬,‭‌خ۱۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
هارت ، دانیل دبلیو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل مستقیم انرژی
حسینی ابرده ، رضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: 1033 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه ها و تحقیقات صنعتی
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵‬,‭د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دولت الکترونیکی در کره جنوبی ( از شروع تا توسعه )
لی ، یونگ بی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی بر خط ارزیابی کارایی دولت الکترونیک کاربر محور در اتحادیه اروپا -بهینه کاوی دولت الکترونیک
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۵۲۵‬,‭د۲‌خ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کلیات و مبانی شهر هوشمند
بهمن آبادی ، مصطفی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۳‬,‭‌ب۹‌ش۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک