کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ک‍راری‌، م‍ه‍دی‌
خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
اورع‍ی‌ ، ک‍اظم‌
س‍ی‍داص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ی‍رم‍ه‍دی‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۸-
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ( پیشرفته )=Advanced disk operating systems
لواسانی ، محمدتقی ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ل۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
کراری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ک۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و کاربردهای پایایی در طراحی سیستم
سیداصفهانی ، میرمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری از مفهوم تا عمل
اورعی ، کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۸۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت حرفه ای محیطی ( آموزشی )
خالقی مقدم ، معصومه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶۷‬,‭‌خ۱۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: 1033 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک