کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ س‍وی‍چ‍ی‍ن‍گ‌( ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌
ب‍رق‌ - س‍س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌( دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌)
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍رق‌ - طراح‍ی‌ م‍وت‍ور ج‍ری‍ان‌ م‍ت‍ن‍اوب‌
پ‍ردازش‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ا -- ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍د ،م‍ح‍م‍د ه‌
ص‍داق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ان‍گ‌، اچ‌.س‍ی‌.ج‍ی‌.دو
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، چ‍ارل‍زل‌
ه‍ی‍ل‌، ف‍ردری‍ک‌.ج‍ی‌
ال‍گ‍رد، ال‌ آی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستم های انرژی الکتریکی
الگرد، ال آی ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت :مدارها ،عناصر و کاربردها
رشید ،محمد ه ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی موتور جریان متناوب
جانگ ، اچ .سی .جی .دو ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۱‬,‭‌ج۲ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه سویچینگ و طراحی مدارهای منطقی
هیل ، فردریک .جی ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‍ه۹آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال
فیلیپس ، چارلزل ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ف۹‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) همراه با شبیه سازی قضایای تحلیلی و مثال های کاربردی در محیطMATLAB
صداقی ، محمدحسین ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹/۵۱۰۲‬,‭‌ص۲‌پ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک