کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ دوق‍طب‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
س‍ازه‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دی‍ود
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
م‍ی‍ل‍گ‍ردگ‍ذاری‌
ادوات‌ اث‍ر م‍ی‍دان‍ی‌
دی‍وده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ن‍دس‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا
 
پدیدآور:
ی‍ش‍ورون‌، س‍ی‍روس‌
ان‍واری‌
ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، گ‍روه‌ س‍ازه‌
س‍ف‍ی‍دوش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍ای‍م‍ون‌، ک‍ی‍ث‌ ر
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌،ج‍ورج‌
ت‍ن‍ب‍اک‍وچ‍ی‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ : ۱۳۶۹ : ت‍ه‍ران‌)
ن‍ی‍ودی‍ک‌، ج‍رال‍د
اپ‍وس‍ت‍ل‌ ، ت‍ام‌ م‌
اس‍م‍وگ‍وژرف‍س‍ک‍ی‌ ، آ .س‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
آن‍ت‍ی‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، <م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌>
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
سلسله انتشارات تکنولوژی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶‬,‭و۷‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخت سازه های مهندسی
آنتیل ، جیمز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭آ۸‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور دوقطبی پیوندی
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ن۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سلسله درسهایی درادوات حالت جامد :دیودپیوندی PN
نیودیک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای التریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ،جورج ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم Mass transfer operations
تریبال ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، <مرکز نشر دانشگاهی >   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات میلگردگذاری در سازه های بتنی
جهاد دانشگاهی ،دانشگاه صنعتی شریف ، گروه سازه ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳۴۲‬,‭‌ج۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک
سایمون ، کیث ر ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف . موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۳۱‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هندسه لباچفسکیی
اسموگوژرفسکی ، آ .س ؛  تهران مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ، تام م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی ، الکترومغناطیس
انواری ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ادوات اثر میدانی
پیرت ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
اسمعیل زاده ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۵،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ۱ و۲
انواری ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و الکترونیک نیمه هادیها
یشورون ، سیروس ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ی۵،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک
تنباکوچی ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ت۹،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک صنعتی
سفیدوش ، فرهنگ ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌س۷،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول کنترل سیستمها
رحیمی ، عبدالحسین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭ر۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای فیزیک ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف اردیبهشت ۱۳۶۹ تهران - ایران
کنفرانس منطقه ای فیزیک ریاضی ( چهارمین : ۱۳۶۹ : تهران ) ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5