کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ه‍ن‍دس‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
اپ‍وس‍ت‍ل‌ ، ت‍ام‌ م‌
اس‍م‍وگ‍وژرف‍س‍ک‍ی‌ ، آ .س‌
م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌،ج‍ورج‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای التریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ،جورج ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندسه لباچفسکیی
اسموگوژرفسکی ، آ .س ؛  تهران مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ، تام م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک