کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ات‍وک‍د
ن‍رم‌ اف‍زار-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ام‍واج‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌
گ‍رم‍ا - ح‍رارت‌
ات‍وش‍ی‍د
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ح‍اج‌ س‍ق‍طی‌، اص‍غ‍ر
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
گ‍اپ‍ت‍ا، ک‍ی‌.س‍ی‌
پ‍ارس‍ا،س‍ع‍ی‍د،۱۳۳۵-
وی‍ل‍س‍ون‌، ادوارد.ال‌
ذب‍ی‍ح‍ی‍ان‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
س‍ال‍ک‍ان‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌؛۱۱۰
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌.م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریزموجها
گاپتا، کی .سی ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۵۷‬,‭‌گ۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نرم افزاراتوشیدAuto shade
قاسمی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ق۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تاسیسات حرارت مرکزی - تصفیه هوا - تهویه مطبوع به انضمام مجموعه ای از جداول و فرمولهای مهم در مهندسی حرارت و سیالات
حاج سقطی ، اصغر ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۴۱‬,‭‌ج۲ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها Sap 90 به همراه برنامه های پردازشگری SAPLOT, SAP/ME
ویلسون ، ادوارد.ال ؛  تهران سالکان ،دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر
پرهامی ، بهروز ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران ؛۱۱۰   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌پ۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل MS-DOS برای پرسنال کامپیوترها
نورتون ، پیتر ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری
سیدحسینی ، سیدمحمد ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت درمتالوژی
تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ف‍لا۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل وطراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار
پارسا،سعید،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران .مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نرم افزارAutocad User guide
ذبیحیان ، فرهنگ ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۹۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک