کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍راف‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
آل‍ی‍اژه‍ای‌ م‍س‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
رم‍زن‍گ‍اری‌ داده‌ه‍ا
ف‍رودگ‍اه‍ه‍ا - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
چ‍رخ‌دن‍ده‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ب‍رق‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ل‌ ، وی‍ن‍ف‍ل‍ی‍د
ع‍ری‍ض‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
ص‍ادق‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ب‍وی‌ ، م‍ح‍م‍د
وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د.ای‌
ن‍ادری‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۲۳-
ح‍دادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
راپ‍س‍ون‌، ای‌ .ت‍ی‌ .آ
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌
س‍ع‍ادت‌ ، ه‍ادی‌
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ش‍ه‍رام‌،۱۳۳۰-
ن‍وب‍خ‍ت‌، ش‍م‍س‌
ب‍ی‍ک‍ر ، س‌ .ج‌
ک‍اظم‍ی‌، اح‍د
رض‍وی‌زاده‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش توابع درهم ساز در رمزنگاری و امنیت
نادری ، مجید،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸‌ن۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر:احتمالات و آمار کاربردی
والپول ، رونالد.ای ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های قدرت
سعادت ، هادی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
Airport planning
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۷۲۵‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
نوبخت ، شمس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۶۲‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی الکترونیک نوری
محمدنژاد، شهرام ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۵۰‬,‭‌م۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۱
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۲
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری
حجازی ، جلال ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس
عریضی ، همایون ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۱۸‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در مبانی مهندسی برق ( اصول تجربی )
راپسون ، ای .تی .آ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭ر۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری توربینهای گازی و موتورهای جت
نبوی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری جریان ترافیک
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چرخ دنده ها
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۴‬,‭‌ص۲‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های قدرت الکتریکی
کاظمی ، احد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ک۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هنر الکترونیک
هیل ، وینفلید ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌ه۹‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طرح و تحلیل پلاستیک قاب ها
بیکر ، س .ج ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ب۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مس
رضوی زاده ، حکمت ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۵۶۵‬,‭ر۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3