کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
پ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
آب‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - م‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍ف‍ت‍ار
آرش‍ی‍و
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌( م‍ش‍ه‍د ).ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
س‍ازه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ - داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‍س‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
س‍ال‍م‍ن‌، چ‍ال‍ز ج‍ی‌
آذارف‌ ، ل‍ئ‍ون‍ی‍دو
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۶۴ : م‍ش‍ه‍د)
وی‍در،س‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د .ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
ت‍گ‍ارت‌ ، و، ج‌ .م‍گ‌گ‍ری‍گ‍ور
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رای‌ ، دن‍ی‍س‌ ب‍ات‍ل‍ر
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ و
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
گ‍س‌، س‍ل‌ آی‌
ه‍م‍ای‍ش‌ آب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور(۱۳۷۷:ن‍ی‍ش‍اب‍ور)
ک‍رای‍ر ، ج‍ان‍ات‍ان‌
م‍ی‌ی‍ره‍وف‌ ، وال‍ت‍رارن‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د) م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی : اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک ، نظریه جنبشی و ترمودینامیک آماری Thermodynamics, kinetictheory and statistical thermodynamics
سیرز، فرانسیس و ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه کوانتومی
ویدر،سل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴‬,‭و۹‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
کرایر ، جاناتان ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی پلهای بتونی
حسینی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک هسته ای
می یرهوف ، والترارنس ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب بلورشناسی با پرتوX
آذارف ، لئونیدو ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سازه های فولادی
سالمن ، چالز جی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد) موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی ( :روشها و کاربردها)
گس ، سل آی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷۷۴‬,‭‌گ۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل سازه ها
نوریس ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک گفتار ؛ مقدمه ای بر آواشناسی اکوستیک
فرای ، دنیس باتلر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۶‬,‭‌ف۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و نقطه نظرات نخستین سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، تیر ماه ۱۳۶۴ دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور( نخستین :۱۳۶۴ : مشهد) ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۰‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول متالورژی مکانیکی
تگارت ، و، ج .مگ گریگور ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی :اصول وروشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
صورت کتابهای فهرست شده در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد( درهم کرد دهساله ۱۳۶۲- ۱۳۵۲)
دانشگاه فردوسی مشهد .کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۹۵۶‬,‭‌م۵د۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات همایش آب شهرستان نیشابور
همایش آب شهرستان نیشابور(۱۳۷۷:نیشابور) ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۲۲/۴‬,‭‌ک۹‌خ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیتهای معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۶۶
دانشگاه فردوسی مشهد .دفتر معاونت پژوهشی ؛  [مشهد] دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۵۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله فارسی
 
 
نشریه دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2