کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - م‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌-ای‍ران‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا - طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍اردان‌ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
رس‍وخ‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د
دل‍ی‍رروی‌ ف‍رد،رس‍ول‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۶۴ : م‍ش‍ه‍د)
ب‍اق‍رزاده‌ ، اس‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ رم‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌
ب‍خ‍ت‍ی‍ار زاده‌، اص‍غ‍ر
اوی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آراس‍ت‍ه‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ت‍رم‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ازت‍اب‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
اح‍م‍د
ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‌
ن‍ش‍ر ک‍لام‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
ع‍ب‍ادی‌؛ آش‍ی‍ن‍ا
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای دانشگاهی :فضاهای کارآمد و ابعاد استاندارد
دانشگاه رم ، دانشکده معماری ؛  تهران نشر کلام   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۶۰۰‬,‭د۲ط۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون همگانی کنکور : هوش و استعداد تحصیلی ( مفقودی )
باقرزاده ، اسد ؛  تهران سعیدی   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭‌ب۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و نقطه نظرات نخستین سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، تیر ماه ۱۳۶۴ دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور( نخستین :۱۳۶۴ : مشهد) ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۰‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه وابسته یعنی چه ؟ از واژگونی نظام فاسد دانشگاهی تا انقلاب فرهنگی اسلامی
تهران دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات کلی رشته های آموزشی گروههای :علوم پایه ، فنی و مهندسی و پزشکی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران مصوب ستاد انقلاب فرهنگی
تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی . واحد فوق برنامه   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۰۰‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۱۷۰۰تست دروس عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
مقصودی ، محمد نقی ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
کریم پور، حجت الله ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۲‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ویژگی ها و اسامی اعضاء هیات علمی کشور ( بخش دولتی )سال ۱۳۷۷
تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا ۹‌ش۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت
تهران احمد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۲۵۰۰ تسست مدیریت
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۶‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرشسهای چهار گزینه ای کتابداری واطلاع رسانی
بختیار زاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش عالی ایران
رسوخی ، مهشید ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۹/۸‬,‭‌ف‍لا۹ر۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کاردانی پیوسته دروس عمومی / ۷۵-۸۰
تهران بازتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندس برق ( مدارهای الکتریکی )
دلیرروی فرد،رسول ؛  تهران پردازشگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭د۸‌خ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی به انضمام تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل
کرمی شاهنده ، رضا ؛  تبریز عبادی ؛ آشینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عالی در ایران
آراسته ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۸۲=۲۰۰۳
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۳‬,‭آ۴‌ه۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنکور زبان تخصصی کامپیوتر ویژه
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳‌ک۸۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت
اوینی ، حسین ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭L‬,‭۹۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6