کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دطاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍اردان‌ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌
دل‍ی‍رروی‌ ف‍رد،رس‍ول‌
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر
ب‍اق‍رزاده‌ ، اس‍د
اش‍راق‍ی‌، آرم‍ان‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌
ب‍خ‍ت‍ی‍ار زاده‌، اص‍غ‍ر
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌، ۱۳۳۰-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ف‍ردا: دان‍ش‌ن‍گ‍ار
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ت‍رم‍ه‌
ب‍ازت‍اب‌
اح‍م‍د
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ع‍ی‍دی‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمون همگانی کنکور : هوش و استعداد تحصیلی ( مفقودی )
باقرزاده ، اسد ؛  تهران سعیدی   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭‌ب۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۱۷۰۰تست دروس عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
مقصودی ، محمد نقی ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت
تهران احمد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۲۵۰۰ تسست مدیریت
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۶‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرشسهای چهار گزینه ای کتابداری واطلاع رسانی
بختیار زاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کاردانی پیوسته دروس عمومی / ۷۵-۸۰
تهران بازتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندس برق ( مدارهای الکتریکی )
دلیرروی فرد،رسول ؛  تهران پردازشگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭د۸‌خ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنکور زبان تخصصی کامپیوتر ویژه
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳‌ک۸۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق ( الکترومغناطیس )
محمدطاهری ، محمود ؛  تهران پردازشگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌م۳۵‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سئوالات آزمون های مدیریت MBA ،...حاوی متون تخصصی مدیریت ...
اشراقی ، آرمان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد رشته مدیریت ( ۸۴- ۱۳۷۰ ( ) بازرگانی - صنعتی - دولتی )شامل درس اقتصاد
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات جامع کارشناسی ارشد مدیریت ( بازرگانی ، دولتی ...) حسابداری ، اقتصاد
حاجی جمشیدی ، فرزین ، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانش پژوهان فردا: دانش نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۱۶د۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت ( بازرگانی - صنعتی - دولتی )۱۰۰۰[ هزار ]سوال چندجوابی منتخب :درس :زبان تخصصی =Compilation of 1000 selected tests in management
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭و۸۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد :۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای با پاسخ های تشریحی ...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲( :) ریاضیات پایه و کاربردی )
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ع۱۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت ۸۳- ۷۱
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۲۴۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت ۸۵- ۷۰
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۲۴۴۱۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4