کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌( ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۵:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو،دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه وخلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ۱۴-۱۶ آبان ۱۳۷۵
کنفرانس بین المللی برق ( یازدهمین :۱۳۷۵:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو،دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی برق ،تهران ۱۴-۱۶ آبان ۱۳۷۵
کنفرانس بین المللی برق ( یازدهمین :۱۳۷۵: تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی برق ،۱۳۷۴
کنفرانس بین المللی برق ( دهمین :۱۳۷۴:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۶-۱۸آبان ماه ۱۳۷۹ تهران
کنفرانس بین المللی برق ( پانزدهمین :۱۶-۱۸ آبان ۱۳۷۹: تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک ۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه و خلاصه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی برق ،۱۳۷۴
کنفرانس بین المللی برق ( دهمین :۱۳۷۴:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک