کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
دژن‍ک‍ت‍وره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍درت‌
ش‍رک‍ت‌ ال‍ی‍ن‌
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍ول‍ت‍ی‌ آم‍پ‌
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ازت‌
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ دی‍زل‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
آه‍ن‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌-دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ س‍ه‌ف‍ازه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍س‍ازی‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ - دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا -ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
راه‍س‍ازی‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
م‍ت‍رول‍وژی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌.م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌
زه‍ت‍اب‍ی‌اس‍ک‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ش‍ادرن‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍ج‍و
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌ ،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه جوشکاری
مقدم نیا ، محسن ؛  تهران دانشجو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ساختمان راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران دفتر فنی   ، ۱۳۶۴،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۸۲‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران دفتر فنی   ، ۱۳۶۴،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش راه اندازی نیروگاه حرارتی
عابدی ، محسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل سرویس و نگهداری برای واحدهای مولد دیزلی
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ف‍لا۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱،۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌س۲،‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه ها ودستورالعملها درامور: استانداردهاومعیارهای فنی ،تشخیص صلاحیت وارجاع کار به مهندسان مشاور،پیمانکاران ،تعدیل آحادبها،قوانین ومقررات
سازمان برنامه وبودجه .معاونت امور فنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۲،‌م۴۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه ها و دستورالعملها در امور:استانداردها و معیارهای فنی ، تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان ، قراردادهای مهندسان مشاور ، قیمتهای پایه ، پیمانهای پیمانکاران ، تعدیل آحادیها ، قوانین و مقررات
سازمان برنامه و بودجه .معاونت امور فنی ؛  تهران سازمان برنامه بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۲‌م۴۱۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره آموزش ترانسفورماتورهای قدرت در شرکت الین از ۶۸/۹/۴ الی ۶۸/۹/۲۶ پیوست شماره ۲ از ۳
زهتابی اسکوئی ، عباس ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورکار با دستگاه مولتی آمپ
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).امور رلیاژ ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مترولوژی :دستورالعملهای آزمایشگاهی
شماره راهنما: گ‌-۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ازت :تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری OAC-412-014-TO
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ثانویه نیم هادی مینیاتوری قابل تعویض متقابل تیپ IIBM مدل ۴۸۸۲
ساجدی ، محمدرضا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل های فنی موتورهای نوع CT کاملا بسته با خنک کن لوله ئی محورافقی روتور قفس سنجابی یاتاقانهای ساچمه استوانه ای یاتاقانهای بوشی
شماره راهنما: گ‌-۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل عملیات حرارتی جوش :علائم اختصاری آهن و فولاد
نظام اسلامی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ، راهنما مربوط به شستشوهای شیمیائی موضعی مختلف مسیر آب و بخار واحدهای تولید انرژی -۳۰۰ مگاواتی در مدار باز
شادرنیا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نگهداشت مواد شیمیایی مصرفی در نیروگاهها
وزارت نیرو .دفتر خدمات مهندسی کالا ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاههای تصفیه نفت و مازوت نیروگاه رامین -بهمن ۵۸
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیژنکتورهای هوائی
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8