کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دش‍ت‍ی‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
م‍ت‍م‍رک‍ز ک‍ن‍ن‍ده‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍رق‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍ف‍اظت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍روری‍س‍م‌
م‍ی‍ک‍روارک‍ان‍ی‍س‍م‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر
 
پدیدآور:
دش‍ت‍ی‌، رض‍ا
ج‍واه‍ر دش‍ت‍ی‌، رض‍ا
دش‍ت‍ی‌ ، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‌ ات‍رک‌
س‍ت‍اره‌ ج‍ن‍وب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ق‍ائ‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
دیدبانی مستمر خوردگی در نیروگاهها
جواهر دشتی ، رضا ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: م‌-۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنی مجموعه متمرکزکننده نقطه ای با موترو استرلینگ ؛T1
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اهداف ، برنامه ها و عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در سال ۱۳۸۶
دشتی ، رضا ؛  بوشهر ستاره جنوب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل ماشین های الکتریکی پروفسور بیم بهارا
دشتی ، رضا ؛  تهران نشر قائم   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ب۹‌م۲۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
پیشنهاد استفاده از میکروارگانیسم ها در تولید انرژی
جواهر دشتی ، رضا ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پدافند غیرعامل در صنعت برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۲۵‬,‭د۲۵آ۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایداری شبکه تولید برق ایران در برابر تهدیدات تروریستی
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭د۵‌پ۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تهدیدات تروریستی علیه شبکه انرژی برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۳۱‬,‭د۵د۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات خصمانه علیه صنعت برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۷‬,‭د۵‌ت۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک