کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
 
پدیدآور:
ک‍ردل‍و، ی‍دال‍ه‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تا سال ۱۴۰۳
کردلو، یداله ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک