کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
آب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو، دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه های آب و برق از ابتدای دوره قانونگذاری لغایت ۱۳۷۲
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دفتر حقوقی وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌م۳۸۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های آب و برق
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو، دفتر حقوقی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک