کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
ن‍ب‍وت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
آب‍ک‍اری‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ - ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
م‍ح‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍اپ‍ل‍ز، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌ اچ‌
س‍ی‍اه‍پ‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍رن‍ت‌، ای‌ .ام‌
ه‍اس‍ون‌ ، ام‌ .ان‌
س‍وخ‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
رازق‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلابها به روش غیرهوازی
محوی ، امیرحسین ؛  انتشارت واحد فوق برنامه بخش فرهنگی و دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌م۳‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل خطی کلاسیک و مدرن
هاپلز، کنستانتین اچ ؛  تهران انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ه۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تصفیه آبهای صنعتی
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭ر۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه ، انتقال و توزیع آب
رازقی ، ناصر ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭ر۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح بتن مسلح " به روش بارنهایی ( "بر اساس آیین نامه (ACI ) هندبوک عملی )
هاسون ، ام .ان ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) ، واحد فوق برنامه بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۰‬,‭‍ه۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه وابسته یعنی چه ؟ از واژگونی نظام فاسد دانشگاهی تا انقلاب فرهنگی اسلامی
تهران دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیریهای صنعتی
سوخکیان ، محمد علی ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آبکاری فلزات ( روکشهای فلزی )
ترنت ، ای .ام ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۳‬,‭‌ت۴،آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه :مسائل فلسفی -مکتبهای فلسفی -مبانی علوم
شریعتمداری ، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭‌ش۴،‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات کلی رشته های آموزشی گروههای :علوم پایه ، فنی و مهندسی و پزشکی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران مصوب ستاد انقلاب فرهنگی
تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی . واحد فوق برنامه   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۰۰‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای تربیت در اسلام
احمدی ، احمد ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تئوری عمومی سیستمها( از دیدگاه اسلام )
سیاهپوش ، محمود ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۲۹۵‬,‭‌ف۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رسالت انبیاء در قرآن
نصری ، عبدالله ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۰‬,‭‌ن۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
مدنی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک