کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ده‍خ‍دا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا
ب‍رق‌ ، س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- آم‍ار
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌ - ج‍دول‍ه‍ا ، م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ و غ‍ی‍ره‌
س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌
پ‍م‍پ‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ب‍رق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍رق‌ - ج‍دول‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زل‍زل‍ه‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
روش‍ن‍ای‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
خ‍ل‍دان‍ی‌، آص‍ف‌
اپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌
چ‍ارل‍ت‍ون‌، ت‌ .م‌
ام‍ی‍رب‍ی‍ات‌ ، ج‍ع‍ف‍رق‍ل‍ی‌
گ‍ری‌ ، ال‍ک‍س‍ان‍در
ذواش‍ت‍ی‍اق‌ ، پ‍روی‍ز
ش‍ی‍ل‍و، آ
ان‍ص‍اری‌، ک‍اظم‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍خ‍ری‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ظف‍ر زن‍گ‍ن‍ه‌، م‍ح‍م‍د
طه‍م‍اس‍ی‍ان‌، ای‍رج‌
دان‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۰۶-
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ی‍ن‍و، ۱۳۳۵-
پ‍ره‍ام‍ی‌ ، س‍ال‍م‌
م‍ظف‍رزن‍گ‍ن‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌؛ ده‍خ‍دا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ده‍خ‍دا
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فلزات
طهماسیان ، ایرج ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭ط۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیم کشی علمی و عملی
مظفر زنگنه ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول تحلیل سازه ها
چارلتون ، ت .م ؛  تهران دهخدا   ، ؟
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سالنها و بادبندی ساختمانها( آشیانه هواپیما)
ابوالقاسمی فخری ، غلامحسین ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
دانشور، علی ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته
انصاری ، کاظم ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلاب
خلدانی ، آصف ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌خ۸‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد، اعداد، هادیها، مجموعه جدولها برای رشته برق
شیلو، آ ؛  انتشارات تهران ؛ دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۹‬,‭‌ش ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی و عملی الکتریسته صنعتی
گری ، الکساندر ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمکشی علمی و عملی
مظفرزنگنه ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشنایی
ذواشتیاق ، پرویز ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭ذ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات فنی : انگلیسی -فارسی
امیربیات ، جعفرقلی ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور فنی :الکتریسته ، الکترونیک و کمپیوتر :انگلیسی به فارسی
پرهامی ، سالم ؛  تهران دهخدا   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌پ۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پمپها، انواع ، روش انتخاب و نصب ، طرز کار و نگهداری آنها
کریستال ، فرانک آلبرت ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ک۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعضای هیات علمی دانشگاهها،موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور(بخش دولتی - سال ۱۳۸۲)
غیاثی ، مینو، ۱۳۳۵- ؛  تهران فرهنگ دهخدا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ، تام ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک