کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دادگ‍اه‌ ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰ - اش‍غ‍ال‌ م‍ت‍ف‍ق‍ی‍ن‌ ،۱۳۲۴-۱۳۲۰
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دوران‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
در باره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم
تهران مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭د۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلای در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸
ایران .قانون اساسی (جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴۵۱۳۵۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ لازم الاجر از اول مهر ماه ۱۳۷۶ ... همراه با آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ...و قانون تملک آپارتمان ها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱...
تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ...همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭۱۳۷۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸
ایران .قانون اساسی (جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭۱۳۶۸/‌ی۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ لازم الاجرا از اول مهر ماه ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ قانون روابط ... قانون تملک آپارتمان ها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری :رسیدگی به تخلفات اداری ....
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ت۳آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ...همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار ،رفاه و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ... همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۳/۷/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با جداول مربوطه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ، اصلاحات تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ . قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭۵۱۳۵۸//‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری :قانون رسیدگی به تخلفات اداری ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ت۳آ۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2