کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آم‍وزش‌ -- ای‍ران‌
م‍راج‍ع‌ - خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌
آرش‍ی‍و
م‍راج‍ع‌-خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
دی‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۱۹-
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مرجع : فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مرجع :فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵۱‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری ومجموعه سازی ، فشرده درسها
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د ۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمد حسین ، ۱۳۱۹- ؛  مشهد انتشارات کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌م۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در ایران
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد انتشارات کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۵‬,‭‌ی۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک