کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ب‍رده‍ای‌ خ‍روج‍ی‌ آن‍ال‍وگ‌
ان‍رژی‌ ب‍رق‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ان‍ب‍اره‍ا
ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ م‍دول‌ اص‍ل‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ی‍ان‌ م‍دت‌
ای‍ران‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
طل‍وع‌ ش‍م‍س‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ف‍راز، داری‍وش‌
م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌. ام‍ور دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍رف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات سالن کنترل و وظائف هر کدام از این تجهیزات در سیستم دیسپاچینگ
طلوع شمس ، جمیله ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی در مورد چگونگی سیستمهای مواجهه (Interface) در سیستم اینتراکتیک دازا و سیستم های جانبی کامپیوتر
فراز، داریوش ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبنای زمان سیستم ساعت دیسپاچینگ
شاهی ، محمود ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول کلی سیستم جمع آوری و انتقال اطلاعات ( دازا)
توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیسپاچینگ و مخابرات
خزاعی ، محمدجواد ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل های ثابت بهره برداری
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلید قطع کننده جدید فشار قوی ، دانش و بصیرت ، یک پدیده ارزنده از صنایع الکترونیک ، رلیاژ و دیسپاچینگ ، جهان الکتریسیته از دیدگاه جراید
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۳
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت دیسپاچینگ ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۵۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش امکانسنجی شناخت و تعیین انبار
توانیر .دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گردهمائی مسئولین وکارشناسان ابزار دقیق وکنترل - نیروگاههادرنیروگاه شهیدسلیمی - نکاء
وزارت نیرو ؛  تهران دفترفنی بهره برداری تولید. گروه ابزار دقیق   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال امور دیسپاچینگ منطقه مرکزی .شرکت برق منطقه ای اصفهان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  [اصفهان ] معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۳۸ ، بهمن ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت - دراز مدت بخش دیسپاچینگ طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
مسعودی ، حمیدرضا ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۸۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مرحله طراحی کلی سیستم
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان . معاونت انتقال نیروی . امور دیسپاچینگ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :طراحی و ساخت برد AGC Fail دستور کار۱۴
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :نرم افزار مدول MAIN
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت برد خروجی آنالوگ
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5