کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رده‍ای‌ خ‍روج‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌
ب‍رده‍ای‌ خ‍روج‍ی‌ آن‍ال‍وگ‌
ب‍رده‍ای‌ ورودی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
پ‍ای‍ان‍ه‌ه‍ا
پ‍ای‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دوردس‍ت‌
ت‍س‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ آزم‍ای‍ش‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا
م‍دول‍ه‍ای‌ واس‍ط م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
پ‍روت‍ک‍ل‌ آب‌ ب‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
گ‍زارش‍ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور س‍رزم‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مرحله طراحی کلی سیستم
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت برد خروجی آنالوگ
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت تابلو پایانه دستور کار شماره ۱۴
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت برد ورودی دیجیتال دستور کار شماره ۱۴
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش دیسپاچینگ ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت برد خروجی دیجیتال دستور کار شماره ۱۴
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت مدول واسط مخابراتی و دستگاه شنود دستور کار شماره ۱۴
مرکزتحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه سخت افزار برداصلی پایانه ونرم افزارهای موردنیاز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروتکل INDACTIC 2033 به کار رفته درسیستم ABB
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز پست و تست عملکردهای پایانه به کمک آن
مرکز تحقیقات نیرو (متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نرم افزار مترجم ، شنود و مخابراتی پروتکل آب ب - عیب یابی و نگهداری پایانه
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نرم افزار دستگاه تست کننده پایانه در محل پست
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اسناد و مدارک ساخت پایانه
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نرم افزار شبیه ساز مرکز اسکاداMaster Simulator
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه تولید و انتقال ایران و دیسپاچینگ ملی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فاز اول پروژه بررسی و طراحی سیستمهای ارتباطات ماهواره ای VSAT
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستمهای مختلف دیسپاچینگ و پیشنهاد دیسپاچینگ فوق توزیع برق منطقه ای غرب
باقری ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی پروژه بهینه سازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی دیسپاچینگ ملی
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۷۶/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه سیستمهای اعلام و اطفاء حریق دیسپاچینگ ملی : گزارش مرحله اول
شرکت توانیر ؛  تهران مهندسین مشاور سرزمین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال
شرکت توانیر .معاونت امور دیسپاچینگ ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2