کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
س‍ازه‌ -دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
گ‍ازه‍ا - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ گ‍ازه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ئ‍وری‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا
م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وره‍ا
ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍الان‍س‌
ت‍ورب‍وم‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌
 
پدیدآور:
دی‍ک‍س‍ون‌ ، س‍ی‍دن‍ی‌ لارن‍س‌
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍رج‌ اچ‌
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ج‍ان‌ ، ج‍ی‍م‍ز ای‍ی‌ .ا
ک‍لاف‌، ری‌ دب‍ل‍ی‍و
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌زاده‌، ی‍وس‍ف‌
اب‍ه‍ری‌، ک‍اظم‌
زوک‍ر ، راب‍رت‌
چ‍وپ‍را، ان‍ی‍ل‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ادوارد.ال‌
اردب‍ی‍ل‍ی‌
م‍ه‍دوی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
م‍ری‍ام‌ ، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
س‍ال‍ک‍ان‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‌ وادب‌
ب‍اورداران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
۲-۱
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶۵‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
فرشاد، مهدی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ف۴د۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک برداری
نیکخواه بهرامی ، منصور ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها Sap 90 به همراه برنامه های پردازشگری SAPLOT, SAP/ME
ویلسون ، ادوارد.ال ؛  تهران سالکان ،دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توربو ماشین
دیکسون ، سیدنی لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دینامیک گازها
زوکر ، رابرت ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری ، دینامیک
ابهری ، کاظم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سینماتیک و دینامیک ماشینها
مارتین ، جرج اچ ؛  [قم ] باورداران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۷۵‬,‭‌م۲‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
کلاف ، ری دبلیو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک گازها
جان ، جیمز ایی .ا ؛  تهران مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۰‬,‭‌ج۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک نقطه و سیستمهای مادی
مهدوی اردبیلی ، محمدحسن ؛  ۲-۱   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۴۵‬,‭‌م۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
میکروپروسسور
یوسفی زاده ، یوسف ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایشگاه دینامیک ماشینها
[بی جا دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سینماتیک و دینامیک مکانیزمها
اردبیلی ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا، انیل ؛  تهران علم وادب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین روشی برای تشخیص نقاط ضعف دینامیک شبکه های برق باتوجه به آزمایشات انجام شده روی برنامه های کامپیوتری مورد استفاده در شبیه سازی شبکه برق ایران
وزارت نیرو .کمیته ملی مطالعات برق ایران ؛  تهران کمیته ملی مطالعات برق ایران   ، ۱۳
شماره راهنما: ک‌-۱۷۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملیات بالانس و رفع ارتعاش
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار علمی -فنی نیروگاهی (نشست تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی )
تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی زیرپروژه برآورد بار کوتاه مدت شبکه سراسری ایران با استفاده ازشبکه عصبی و سیستم خبره
تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۱۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2