کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور . -س‍ت‍اد م‍ش‍اوره‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰-
م‍ن‍ت‍ی‌ ن‍ژاد، ص‍ادق‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍اه‍رن‍گ‌
دی‍دار
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
: دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محاسبات عمومی همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور همراه با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محاسبات عمومی :مشتمل بر قانون محاسبات عمومی همراه با آخرین اصلاحات
تهران ریاست جمهوری ، معاون پژوهش ، تدوین و تصحیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، تصویب نامه و لوایح مربوط به آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ماهرنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور :قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات
حسینی عراقی ، حسین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌ح۵‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
محشای قانون محاسبات عمومی
منتی نژاد، صادق ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۵۱۴۰۷-۸۸۰۵۱۴۰۴,نمابر ناشر ; ۸۸۰۵۱۴۰۵,آدرس ناشر :یوسف آباد نبش خ - ۴۶پلاک ۳۶۴ : دیوان محاسبات کشور ، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭‌م۸‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات ، محاسبات عمومی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده قوانین و مقررات حاکم بر امور دولت
تهران مربع آبی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی
تهران معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با آخرین اصلاحات ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات و آیین نامه های دیوان محاسبات ، محاسبات عمومی کشور و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با آخرین اصلاحات ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظرات ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور ( دوره ۱۳۹۱/۸/۱ لغایت ۱۳۹۵/۸/۱)
تهران دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و برنامه ریزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظرات ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور ( دوره ۱/۸/۱۳۹۱ لغایت ۱/۸/۱۳۹۵)
تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۱۴۰۲۲۱۵،آدرس ناشر :تهران ،میدان ونک ، انتهای خ برزیل شرقی ، دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و برنامه ریزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶،/آ۱۳۹۷۸۲ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران ، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی
تهران دیوان محاسبات کشور، مرکز تحقیقات و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۹۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک