کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازدی‍ده‍ا
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍اراص‍ل‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار - ش‍س‍ت‍ش‍و
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍دان‍س‍ور
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ب‍وی‍ل‍ر
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ام‍ی‍ر ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍م‍ص‍ی‌ طاه‍ر آب‍ادی‌، ل‍ی‍ل‍ی‌
م‍ل‍ک‌ آذری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ای‍وان‍ف‌، ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
اب‍اس‍ه‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. واح‍د آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍گ‍ک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیگ بخار نیروگاه حرارتی
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر. واحد آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری واحد ۲ نیروگاه نکا جلد چهارم قسمت اول شرح کلی بویلر
ملک آذری ، یحیی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شستشوی شیمیائی سطح های درونی گرمایش از کتاب بخار ساخت و کاربرد آن
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۱۴‬,‭‌ع۸‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از ID Fan. G,. R. Fan بویلر نیروگاه اهواز
امیر نژاد، حسین ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل برای حفاظت و نگهداری بویلرهای گذرا۰ بدون درام )در وضعیت توقف آنها
ایوانف ، ی ؛  تهران وزارت نیرو، شگکت توانیر، دفتر ستاد سازندگی و آموزش توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه نرم سازی آب برای بویلر کمکی ، دستورالعمل بهره برداری
آزموده ، ابوالفضل ؛  اصفهان نیروگاه حرارتی محمد منتظری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭آ۴،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بویلر کمکی رامین اهواز
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وپنجمین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه طوس
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار اصلی و تجهیزات جانبی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه نکا( شهید سلیمی )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فنی بررسی وضعیت دیگ بخار شماره ۲ نیروگاه بعثت و پیشنهادات تعمیراتی و بهینه سازی
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزراش بازدید از نیروگاه بخاری ایرانشهر
شرکت مدیریت تولید برق نکا ؛  [نکا نیروگاه نکا   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره اپراتوری نیروگاه حرارتی سیستم های کمکی
وزارت نیرو ؛  [خراسان ] مجتمع سازندگی آموزشی خراسان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۷۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تغیررات ریز ساختاری لوله های بویلر و بکارگیری آن در تشخیص میزان تخریب لوله ها
حمصی طاهر آبادی ، لیلی ؛  ۱۳۷۹
شماره راهنما: م‌-۲۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی طوس
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از ID Fan. G,. R. Fan بویلر نیروگاه اهواز
امیر نژاد، حسین ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تست عملکرد بویلر
اباسهل ، عبدالعلی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گردآوری اطلاعات ؛T1
شرکت متن .بخش نیروگاه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارائه روش ( محاسبات عملکرد)؛T2/01
شرکت متن .بخش نیروگاه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارائه روش ( روشها و مراحل )؛T2/02
شرکت متن .بخش نیروگاه ؛  تهران ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2