کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ان‍دازه‌گ‍ی‍ره‍ای‌ آب‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار و م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار( ۱۳۷۱ :اراک‌)
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
آق‌اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍راچ‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
پ‍ورم‍ی‍ری‌، اک‍ب‍ر
آذرخ‍ش‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ن‌
م‍وی‍دی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
رزاق‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اک‍ب‍ر م‍ع‍ص‍وم‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ آذرآب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی دیواره کوره دیگهای بخار
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۶‬,‭‌ح۲،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار :۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۷۱ ، کارخانجات سنایع آذر آب - اراک
کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار( ۱۳۷۱ :اراک ) ؛  اراک شرکت صنایع آذرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۶‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درمان آب دیگ نیروگاه بندرعباس با فسفات و بازدید از چند نیروگاهی که لواکسین مصرف میکنند
مویدی ، فضل الله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ابزار دقیق مکانیکی
تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازده دیگ بخار
آزاد، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگهای بخار
صادقی ، محسن ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وصاله ها و شیرآلات روی دیگ بخار
پورمیری ، اکبر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
لوله کشی بخار اصلی و لوله کشی های کمکی و والوها
آذرخش ، ابراهیم ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات دیگ بخار
عزیزی ، حسن ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اندازه گیری
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درمان آمیخته آب /بخار با اکسیژن و آمونیاک در واحدهای تولید با دیگها یکسره جریان اجباری
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شستشوی شیمیایی
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اجمالی سیستم های کنترل دیگ بخار در نیروگاه بعثت - تهران
سراچی ، همایون ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح انتقال تکنولوژی دیگهای بخار نیروگاهی و تجهیزات مشابه
[تهران ] شرکت متن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خوردگی در دیگهای با سوخت مایع
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایش توربین فشار قوی و پمپ آب تغذیه دیگ بخار
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان و اصول طراحی دیگهای بخار
[بی جا] اکبر معصومی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنها در دیگ بخار
آق اولی ، علی ؛  [بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نگهداری دیگهای بخار خارج از سرویس
رزاقی زاده ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۴۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3