کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ا
ظرف‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ل‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌ س‍رم‍ا
ب‍رودت‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ س‍رم‍ا
ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌ س‍رم‍ا
ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌ ان‍رژی‌ س‍رم‍ای‍ش‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌
ظرف‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ل‍ر ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ظرف‍ی‍ت‌ س‍رد ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍زاد، ع‍ل‍ی‌
دی‍گ‍ن‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌آوری‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ام‍ورب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و ان‍رژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
دب‍ی‍زش‌، چ‍اپ‍ار
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ذخیره انرژی هوای فشرده به عنوان ذخیره انرژی
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم ذخیره سازی
مرکز تحقیقات نیرو۰متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله اول و قسمتهایی از مراحل دوم ، سوم و چهارم پروژه
مرکز تحقیقاتنیرو(متن ).بخش انرژی ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش انرژی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای ذخیره سازی سرما :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع آوری اطلاعات و آنالیز مصارف برودتی ساختمانهای نمونه ( بلوک ۱۳فاز ۲شهرک اکباتان ، هتل فجر، پاساژ خرم :. . . . ) پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل اقتصادی بکارگیری سیستمهای ذخیره سازی سرما در ساختمانهای نمونه :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات ورودی و خروجی مصارف برودتی ساعتی در چند ساختمان نمونه :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار تعیین ظرفیت چیلر و تعداد مخازن ذخیره ساز سرما برای ساختمانهای نمونه :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و مکاتبه با موسسات تحقیقاتی و شرکتهای سازنده سیستمهای سرمایشی :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم انتقال و ذخیره سازی آب خام
تهران سازمان توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی روشهای ذخیره سازی سرما
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۹/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین ظرفیت چیلر و تعداد مخازن ذخیره سازی برای ساختمانهای نمونه
پژوهشگاه نیرو ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۷۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی روشهای ذخیره سازی سرما
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر طراحی سیستمهای ذخیره سازی سرما و تعیین شاخصهای فنی اقتصادی
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین ظرفیت چیلر و تعداد خازن ذخیره سازی برای ساختمانهای نمونه در شرایط عملکرد
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۹۱/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر نتایج پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها
شرکت توانیر .دفتر مدیریت مصرف برق ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۳۹۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
سیستم انرژی بادی اجزای اصلی یک توربین بادی
نیکزاد، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آینده دیجیتالی کتابخانه ها :راهبردهای برای عصر اطلاعات
دیگن ، مریلین ؛  تهران دبیزش ، چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭د۹آ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2