کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ذوق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اب‍زار
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
اش‍ع‍ه‌ ل‍ی‍زر
 
پدیدآور:
ن‍گ‍ری‍ن‍و، ت‍ام‌
ب‍ی‍س‍ل‍ی‌ ، م‌ .ج‌
ک‍ول‍م‍ان‌ ، ج‍ان‌
ف‍ل‍ی‍ن‌
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ق‍دم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اس‍م‍ی‍ت‌ ، ن‌ .ج‌
راخ‍اروف‌، ب‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیک خاک
اسمیت ، ن .ج ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ماشینهای ابزار
مقدم ، اسماعیل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی روی فلزات
راخاروف ، ب ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مهندسی و کاربردهای آن Engineering materials and their applications
فلین ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
لیزرها و کاربردهای آن
بیسلی ، م .ج ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌ب۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مصور ابزارهای دستی ، وسایل و ماشین های افزار
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز انتشارات ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۵‬,‭ر۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و سیم بندی موتورهای کوچک
کولمان ، جان ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۱۱‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[(AVASCRIPT (FOR THE WORLD WIDE WEBJجاوااسکریپت فور د ورد واید وب ]
نگرینو، تام ؛  تهران ذوقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک