کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
آب‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ات‍وک‍د
ای‍ران‌
ک‍وات‍رو پ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌ راد،م‍رت‍ض‍ی‌
م‍لای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍ک‍وری‌ راد، اح‍م‍د
راد، وال‍ت‍ر.ج‍ی‌
راد
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ راد، ام‍ی‍ر
ت‍ق‍وی‌ راد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ م‍ت‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍س‍ع‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ل‍وه‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی سیستم IBM 360/370
راد، والتر.جی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭ر۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی اقتصادی با استفاده ازنرم افزارquattro pro
ایمانی راد،مرتضی ؛  تهران بهمن برنا با همکاری شرکت انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
عابدینی راد، امیر ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ع۲‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لغزشهای مدیریت از دیدگاه اسلام
تقوی راد، محمدعلی ؛  تهران انتشارات مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ت۷‌ل۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ایجاد و گردش طرحهای صنعت برق
شکوری راد، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هیدرولیک
راد ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت برق منطقه ای خراسان
ملایی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
مسیر آینده فناوری برق ( مواجهه با چالش های قرن ۲۱)
تهران پیام متن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 241 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع بندی و ارائه نتایج
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی تکنولوژی های روز جهان و روند تحولات تکنولوژی انتقال و توزیع برق
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه روش و برنامه ریزی تامین تکنولوژی های مورد نیاز صنعت برق ایران از طریق انتقال دانش فنی یا تحقیقات داخلی
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب مدل مناسب برای تدوین استراتژی های توسعه تکنولوژی صنعت برق ایران
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی زمینه های مناسب و الزامات برای انتقال تکنولوژی از خارج کشور
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین سطح تکنولوژی مرتبط با صنعت برق موجود در کشور
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین نیازهای فنی و تکنولوژی صنعت برق در چهار شاخصه تولید، انتقال ، توزیع و سیستم های کنترل ، دیسپاچینگ و مخابرات
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات و بررسی های انجام شده
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات و بررسی های انجام شده
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین نیازهای فنی و تکنولوژی صنعت برق در چهار شاخه تولید، انتقال ، توزیع و سیستم های کنترل ، دیسپاچینگ و مخابرات
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی روشنایی روستایی
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل ( AutoCAD 2007 مقدماتی و پیشرفته )
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 330 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2