کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : راه‍س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍س‍ازی‌
راه‍س‍ازی‌ - ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
راه‍س‍ازی‌ - ج‍دول‍ه‍او ن‍م‍وداره‍ا
راه‍س‍ازی‌
راه‍س‍ازی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
راه‍ه‍ا - طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
راه‍س‍ازی‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - ای‍ران‌
راه‍س‍ازی‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ب‍ررس‍ی‌ ظرف‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اج‍رائ‍ی‌
ن‍ای‍ب‌آق‍ا ، م‍ح‍م‍د
آزادی‍ان‌ ، ه‍وش‍ن‍گ‌
ن‍ای‍ب‌ آق‍ا، م‍ح‍م‍د
اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ررض‍ائ‍ی‌ ، آن‍ات‍ول‌
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
۱-۱
ه‍وش‍ن‍گ‌ آزادی‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهسازی : طرح هندسی راه
بهبهانی ، حمید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راه و مهندسی ترافیک
نایب آقا ، محمد ؛  تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۰۹‬,‭‌ن۲ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ره آورد( در باره مدیریت فنی راه )
آزادیان ، هوشنگ ؛  تهران هوشنگ آزادیان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۷۱۷/۵‬,‭آ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جدول پیاده کردن قوسها راه آهن شوسه و کانالهای آبیاری
استررضائی ، آناتول ؛  ۱-۱   ،
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راه و تکنیک ترافیک
نایب آقا، محمد ؛  [تهران ] ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۰۹‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راه سازی :طرح هندسی و زیرسازی آن
احتشامی ، منوچهر ؛  تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ساختمان راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران دفتر فنی   ، ۱۳۶۴،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۸۲‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی وضع موجود ماشین آلات سنگین راهسازی و ساختمانی
ایران .وزارت برنامه و بودجه .دفتر بررسی ظرفیتهای اجرائی ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶،۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۲۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه
طباطبائی ، امیر محمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۵۳‬,‭ط۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روسازی شنی و حفاظت رویه آن
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: گ‌-۲۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جداول شاخصهای کلی و فصلی فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۳۶۳
وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بخش ملاتها
سازمان برنامه و بودجه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: گ‌-۷۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن ، رسته راه و ترابری سال ۱۳۸۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۸۳‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک